શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23

Image
  શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23 Teacher District Replacement New Seniority List 2022-23 No જિલ્લાનું નામ LIST PDF 1 અમદાવાદ PDF 2 અમરેલી PDF 3 ખેડા PDF 4 જામનગર PDF 5 ડાંગ PDF 6 દાહોદ PDF 7 નવસારી PDF 8 પંચમહાલ PDF 9 પાટણ PDF 10 પોરબંદર PDF 11 બોટાદ PDF 12 મોરબી PDF 13 રાજકોટ PDF 14 વલસાડ PDF

VIDHYASAHAYAK BHARTI 2022 23

10 વર્ષનો બોન્ડ રદ કરવા બાબત

Vidhyasahayak bharti 2600 
News paper VSB Full notification PDF
 • Resolved Issues in Version 1.4
 • Mobile volume key closes the video player application.
 • Minor performance improvements.
  new-flashingVidhyashayak bharti 2022 all GR PDF
 • Resolved Issues in earlier Versions
 • Multiple student’s registration (up to 3) with single mobile number.
 • Mobile “Back” key allows to go back to last accessed screen
 • Auto Login facility. 

Tet Merit Calculator મેરીટ ગણતરી કરો. Click here
∎ Developer : Samagra Shiksha - MIS
 • The G SHALA app is an educational app.
 • Inside which today's activities are shown.
 • The most important point is the lesson plans which cover all the subjects from Std. 1 to 12.
🆕 *વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022.*new-flashing 
વિગતવાર જાહેરાત 
વય મર્યાદા 
પગાર ધોરણ 
ફોર્મ ભરવા માટે અગત્યની સૂચનાઓ
NOC માટેની સૂચનાઓ
 • The most important and most useful feature of this application is the animation videos of all streams from standard 1 to 12.
 • Along with the animation video, the material related to that lesson is also provided.
 • Along with all the lessons, appropriate and necessary activities are also shown.
 • This is an app that can be very useful for students studying in standard 1 to 12 during the current Corona card.
 • The most important thing about this app is that it is provided for free by the Gujarat government without any fee.
SE VISIT LATTER


182 seats chutni umedvaro list


The G-Shala App additionally offers target-hunting learning with reference/ supplementary materials, topics mapped with Learning Outcomes, virtual simulations for laboratory experimental simulations, pre-classroom modules for lecturers, educator light-emitting diode videos similarly as self-learning & self-assessment modules for college students.
G-Shala : Gujarat - Students' holistic adjustive Learning App is AN eContent App for normal one to twelve embedded on Learning Management System (LMS). G-Shala is intended & developed by Gujarat Council of faculty Education, Samagra Shiksha, executive department, Government of Gujarat supported Gujarat State Education Board (GSEB) curriculum.

The G-Shala App additionally offers target-hunting learning with reference/ supplementary materials, topics mapped with Learning Outcomes, virtual simulations for laboratory experimental simulations, pre-classroom modules for lecturers, educator light-emitting diode videos similarly as self-learning & self-assessment modules for college students.
G-Shala Mobile App Download: the total name of G-Shala App is Gujarat Student's holistic adjustive Learning App. the sphere of technology is booming, with travelers and IT. the sphere of education is at the forefront, that additionally brings all the advantages to the sphere of education.

G-Shala Learning App: G-Shala App is straightforward to use. It means that of education ar being explored through instructional technology. for instance, we are able to profit of this technology within the field of teaching, learning, assessment, etc.

G-Shala App: The new horizons of learning ar increasing. What step by step promotes self-learning. The new field of e-learning is probably going to profit students a lot of and a lot of numerically and qualitatively. within which teaching, learning and students cross the boundaries between the four walls of the room.

The online education system is currently on the increase. during this case, electronic learning is that the use of methodologies within the teaching and learning of knowledge and communication technologies connected to the world Network. that is related to the event and use of ICT infrastructure.

This application has become very fashionable. it'll even be terribly helpful. it's terribly simple to use.  See the small print below to urge a lot of data concerning this application and visit the link given below to transfer. Gujarat Students' holistic adjustive Learning App

This type of study broadens the study method and covers a a lot of various population. The e-learning setting makes a spread of transmission content out there within the home and provides diversifications for his or her use. you wish to possess a person for e-learning.

G Shala app is for lecturers and Students: If we've the correct quite person, e-learning is feasible for long enough anyplace, anytime. E-learning compact disc read-only memory, a broadband network that may even be Internet-based, with data out there in written country form: audio, animation and virtual setting.

Through that the study experiences obtained ar usually shown to be superior to the experiences found in an exceedingly complete room. In this, the coed learns in keeping with her own speed and therefore the study of the Elephant Handson Learning. There are several limitations in e-learning, that we tend to expertise in room learning. for instance, boring slides, monotonous speech, fewer opportunities for interaction, etc.
G Shala - The E-Learning App

You just need to be a lot of tightened with the assistance you offer others. In e learning, 'e' stands for physics, a study supported instrumentation, systems, interconnections, technology, and electronic principles. Here e-learning isn't restricted solely to check, it's additionally related to teaching.
 1. First - transfer the G - SHALA app from the Play Store (the link is given below)
 2. After downloading the appliance, open it
 3. After gap the appliance, a show menu can seem with "Sign up" written at all-time low
 4. Clicking on check in can open a show menu with some details that we've to fill in manually.
 5. First of all, opt for WHO i'm as a student
 6. Then enter the child's UDISE range (12 digits) below
 7. Then click on the "Get Details" choice below in order that all the small print of the kid can come back mechanically
 8. Now enter the mobile range within the box below and therefore the word are going to be written below it. you've got to make the word and enter it manually and within the last box you've got to come in an equivalent word.
 9. Remember you've got to enter an equivalent word in each the boxes and keep in mind that word.
 10. Now enter the captcha code given below and click on on the last choice "Sign up"
 11. Now a felicitous message are going to be flaunted to you indicating that you just have with success registered
 12. Now once more you've got to enter your same mobile range and word (which you entered at the time of registration) and enter captcha code then your G-SHALA application can begin.
Vidhyasahayak Bharti official site Open

Comments

Popular posts from this blog

64. NISHTHA3.0

Read Along ji ( bolo) Download App Install - Learn to Read with Google Play Store

77. STD 3 SWA. POTHI SOLUTION