Subscribe Us

header ads

Educational update 2022

Text translation - Translate between 108 languages by writing

Big Breaking News 10.10.2022
વિદ્યાસહાયક ભરતી 2600 જુઓ વિગતવાર
• Offline - Translate with no web affiliation (59 languages

• Instant camera translation - Translate text in pictures instantly by simply inform your camera (94 languages)

વાર્ષિક પરીક્ષા માટે પ્રેક્ટિસ પેપર મોડલ પેપર

 ધોરણ 3.  ધોરણ 4. ધોરણ 5.  ધોરણ 6.  ધોરણ 7. ધોરણ 8

• Photos - Take or import photos for higher quality translations (90 languages)

• Conversations - Translate bilingual conversations on the fly (71 languages)

• Handwriting - Draw text characters rather than writing (96 languages)

• Phrasebook - Star and save translated words and phrases for future reference (all languages)

 અધ્યયન નીષ્પ્તી મુજબ પ્રશ્નો અને પેપર 

ધોરણ 3.         ગણિત.          ગુજરાતી.          પર્યાવરણ
ધોરણ 4.         ગણિત.          ગુજરાતી.          પર્યાવર
ધોરણ 5.         ગણિત.          ગુજરાતી.          પર્યાવરણ     અંગ્રેજી      હિન્દી

Permissions Notice
• mike for speech translation

• Camera for translating text via the camera

• Photos for commercialism photos from your library

પ્રથમ સત્ર પરીક્ષા ફાઈલ 2022 23

Pdf 1.      Pdf 2.     Excel. 

Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Romance language, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Union of Burma (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scottish Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu.

 અધ્યયન નિષ્પતિ પ્રમાણે પ્રથમ સત્રાંત પેપર સ્ટાઇલ 2022-'23

Pdf download

  • Google's Translate app is obtaining a serious update with support for brand new languages and a vast update to the camera feature at intervals the app. Translate could be a fashionable app that enables users across the globe to quickly translate text from near to anyplace. Google is currently adding support for sixty further languages for the moment camera feature, together with Hindi, except increasing accuracy by virtually eighty five %.

*તમામ ફેરબદલી કેમ્પ ચૂંટણી પહેલા તાત્કાલિક કરવા બાબત Latter Pdf

  • The most important update is returning to the camera feature on the Translate app. The app presently permits users to translate text which will be placed on menus, signs, and different objects. Google's latest update can resolve a number of the foremost common problems within the feature like accuracy, interface, and support for restricted languages.
First Exam paper solution 2022-'23
  • Translate's instant camera will currently translate between any of the offered quite a hundred languages. English does not have to be compelled to be one amongst the languages used for translation. this implies users will translate text from French to Hindi or contrariwise directly. Google is adding support for sixty new languages together with Hindi, Malay, Thai, Vietnamese, and Arabic.
  • Additionally, Google is additionally adding neural machine translations (NMT) to the moment camera within the Translate app. The technology is presently being employed in Google Lens. it's going to facilitate increase accuracy by up to eighty five % for translations in sure languages. The updated version of the app also will mechanically find language on associate degree object and can translate it into a language of your preference.
*૨૭.૦૧.૨૩ ને સવારે ૧૧.૦૦* કલાકે માન.વડાપ્રધાનશ્રીનો "પરીક્ષા પે ચચાઁ" કાયઁક્રમ નિહાળવાનો છે...આપેલ લિંક પરથી LIVE કાયઁક્રમ નિહાળી શકાશે...
  • Google has conjointly fastened a number of the common problems users sweet-faced on the Translate app. For starters, the camera-based translation feature can receive a replacement interface as a section of the update. The update can begin rolling out step by step, beginning with simply one % of Translate users from these days. Google can push the update to all or any users over subsequent number of weeks.
  • One Sunday, at one amongst our weekly condiment sessions, my friend Frank brought on a Danish guest. I knew Frank spoke Danish well, as a result of his mother was Danish, and he had lived in Denmark as a baby. As for his friend, her English was fluent, as is customary for Scandinavians. However, to my surprise, throughout the evening’s chitchat it emerged that the 2 friends routinely changed emails victimisation Google Translate. Frank would write a message in English, then run it through Google Translate to supply a replacement text in Danish; conversely, she would write a message in Danish, then let Google Translate anglicize it. however odd! Why would 2 intelligent individuals, every of whom spoke the other’s language well, do this? my very own experiences with machine-translation software system had continually diode ME to be extremely skeptical of it. however my skepticism was clearly not shared by these 2. Indeed, several thoughtful individuals area unit quite smitten of translation programs, finding very little to criticize in them. This baffles ME.
  • As a language lover associate degreed an burning translator, as a scientist and a womb-to-tomb admirer of the human mind’s subtlety, I even have followed the tries to mechanize translation for many years. after I 1st got fascinated by the topic, within the mid-1970s, I ran across a letter written in 1947 by the man of science Warren Weaver, associate degree early machine-translation advocate, to Norbert Wiener, a key figure in informatics, within which Weaver created this curious claim, these days quite famous:
  • When I investigate a piece in Russian, I say, “This is basically written in English, however it's been coded in some strange symbols. i'll currently proceed to rewrite.”

  • Some years later he offered a special viewpoint: “No affordable person thinks that a artificial intelligence will ever reach magnificence and elegance. Pushkin needn't shudder.” Whew! Having devoted one memorably intense year of my life to translating Alexander Pushkin’s sparkling novel in verse, Eugene Onegin, into my native tongue (that is, having radically reworked that Great Russian work into associate degree English-language novel in verse), I realize this remark of Weaver’s much more congenial than his earlier remark, that reveals a curiously simple read of language. however, his 1947 read of translation as coding became a doctrine that has long driven the sphere of artificial intelligence.

Post a Comment

0 Comments