શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23

Image
  શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23 Teacher District Replacement New Seniority List 2022-23 No જિલ્લાનું નામ LIST PDF 1 અમદાવાદ PDF 2 અમરેલી PDF 3 ખેડા PDF 4 જામનગર PDF 5 ડાંગ PDF 6 દાહોદ PDF 7 નવસારી PDF 8 પંચમહાલ PDF 9 પાટણ PDF 10 પોરબંદર PDF 11 બોટાદ PDF 12 મોરબી PDF 13 રાજકોટ PDF 14 વલસાડ PDF

Sports Quota Jobs In india Post : Gujarat Circle Recruitment for 188

Gujarat Circle Recruitment for 188 

Post for job

Sports Quota Jobs In india Post.

 • PA, 
 • SA, 
 • Postman, 
 • Mail Guard
 • MTS
Indian Postal Department has published an Advertisement for the below Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this job. You can find other details like age limit, educational qualifications, selection process all step, application fees, and how to apply are given below for India jobs PA, SA, Postman, Mail Guard and MTS Recruitment. Keep checking edu4job.in regularly to get the latest updates. 

Job full Details : Posts

 1. Postal Assistant/ Sorting Assistant: 71 Posts
 2. Postman/ Mailguard: 56 Posts
 3. Multi Tasking Staff: 61 Posts

Total No. of job vacancy in post:

 • 188

Educational Qualifications

 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.


Selection of Process: 

 • Candidates will be selected based on an interview.


How to Apply ?: 

 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website

 • Website.

Job Advertisement pdf: Click Here

Notification Full: Click Here

Registration : click Here

Apply Online application: Click Here


Imp. Dates:

 1. Starting Date of Online Application: 23-10-2022
 2. Last Date to Apply Online: 22-11-2022

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

2. Scale of Pay:

(a) Postal Assistant/ Sorting Assistant

Rs 25,500/- to Rs.81.100/- in level 4 as per pay matrix specified in Part A of schedule of Central Civil Service (Revised pay) Rules 2016 plus admissible allowances.

(b) Postman
Rs 21,700/- to Rs.69,100/- in level 3 as per Pay matrix specified in Part A

(c) Mail Guard of schedule of Central Civil Service (Revised pay) Rules 2016 plus admissible allowances. Rs 18,000/- to Rs.56,900/- in level 1 as per Pay matrix specified in Part A of schedule of Central Civil Service (Revised pay) Rules 2016 plus admissible allowances.

Multi-Tasking Staff (MTS)

Age: Age limit for different posts shall be as given in the Table below. The crucial date for determining the age-limit shall remain as 25-11-2021, i.e. the closing date for receipt of applications from candidates in earlier notification No. R&E/1-1/DR/Sports Quota 2021 dated 25.10.2021, since annulled.

Sl. No.

Post

(a)
Postal Assistant/Sorting Assistant

Postman/Mail Guard

Age Limit

Between 18-27 years

Between 18-27 years

(b)
Multi-Tasking Staff

Between 18-25 years

Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:

Age relaxation permissible beyond upper age limit

Category

SC/ST

5 Years

OBC

PwD (Unreserved)

3 Years

10 years

PwD (OBC)

PwD (SC/ST)

Ex-Servicemen

13 years

15 years

3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on 25.11.2021

Central Govt. Civilian Employees who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on 25.11.2021

Upto 40 years of age

Central Govt. Civilian Employees (SC/ST) who Upto 45 years of age

have rendered not less than 3 years regular and

continuous service as on 25.11.2021 Note: 1. A Special relaxation in age limit is allowed in accordance with DOPT OM no. 15012/3/84.

(D) dated 12.11.1987 to a maximum of 5 years for the categories of Sports persons specified in para-8 apart from category wise relaxation as above.

1. The concession will be available only to those sports persons who satisfy all other eligibility conditions relating to educational qualifications etc. and furnish a certificate in the form from an authority prescribed in these instructions.

2. Relaxation of age will be considered in respect of Ex-servicemen and PWD candidates as per the DOPT guidelines in addition to the other relaxations like community and sports persons.

Comments

Popular posts from this blog

64. NISHTHA3.0

Read Along ji ( bolo) Download App Install - Learn to Read with Google Play Store

77. STD 3 SWA. POTHI SOLUTION