શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23

Image
  શિક્ષક જિલ્લા બદલી ન્યુ સીનિયોરિટી લીસ્ટ 2022-23 Teacher District Replacement New Seniority List 2022-23 No જિલ્લાનું નામ LIST PDF 1 અમદાવાદ PDF 2 અમરેલી PDF 3 ખેડા PDF 4 જામનગર PDF 5 ડાંગ PDF 6 દાહોદ PDF 7 નવસારી PDF 8 પંચમહાલ PDF 9 પાટણ PDF 10 પોરબંદર PDF 11 બોટાદ PDF 12 મોરબી PDF 13 રાજકોટ PDF 14 વલસાડ PDF

Read Along ji ( bolo) Download App Install - Learn to Read with Google Play Store

What does your child see in the mobile?

Online Marks Entry link 🖇️
 • What information do i want to own handy after I sign up?

Reading, games, quizzes and much more will be so much fun for students that they will forget to look at the spare mobile.

Image resizer app!

Download application click here.

The Government of Gujarat, Department of Education as well as the entire education has created an attractive Read along mobile application with the help of Google for reading improvement in students from 9 to 11 years.

📖સત્રાંત કસોટી બ્લૂ પ્રિન્ટ પેપર સ્ટાઈલ

૬ થી ૮ સા.વિજ્ઞાન     ૬ થી ૮ સંસ્કૃત.     ૫ થી ૮ હિન્દી.    ૩ થી ૫ પર્યાવરણ.    ૫ થી ૮ અંગ્રેજી.    ૩ થી ૮ ગુજરાતી.    ૩ થી ૮ ગણિત.    6 થી 8 વિજ્ઞાન.

All students and teachers need to install this app for reading Best Reading.

Click here to Download

પ્રાર્થના પોથી pdf downloadd

 • Google as Launched Read Along App which is previously called as bolo App, designed for Primary School Children Digital Learning use.
 • Using this App children can learn Hindi English Telugu Online in India. 
શૈક્ષણિક વર્ષે 2022-2023 નું ઑફીસિઅલ કેલેન્ડર જાહેર તા.27/07/2022
 • Diya is an Animatedter teaches children Telugu Hindi English Lessons, tells stories through Android App good work. 
કર્મચારીઓની કઈ કઈ માંગણી સ્વીકારવામાં આવી.
 • SCERT Telangana has come up to conduct Online Digital Classes to kg1,2 and 1st and 2nd for Read Alond App. 
 • All Children need to Download and Install this App from from under Play Store step.
 • Know here How to Download and Insttal

તમામ ધોરણની એકમ વાઈઝ અધ્યયન નિશપ્તી 
How to Download and Install Bolo App step?
According to SCERT Gujarat instructions, All children of Class 1 and 2 have to Download Read Along Bolo App for Online Digital Classes every day. 

CRC પ્રશ્નપત્ર 25.9.2022 PDF Download

 1. Go to Google Play Store app.
 2. Search for the App as Read Along Bolo App apk
 3. Click on Installd. Ok

 • શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 દરમ્યાન લેવાયેલ સામાયિક મૂલ્યાંકનના (13-08-2022) ગુણની DATA ENTRY કરવા માટે Xamta web App ની સુવિધા શરુ કરવામાં આવેલ છે. 
 • Xamta web App પર સામાયિક મૂલ્યાંકન-2022-23ના વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી નીચે આપેલ લિંક પરથી કરી શકો છો. 
 • વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરશો તે અંગેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા આ સાથે સામેલ છે. 
 • જેનો વિગતવાર અભ્યાસ કરી વિદ્યાર્થીઓના ગુણની એન્ટ્રી કરશો.
લિંક: અહીં ક્લિક કરો.
 1. After installing the App, Open the App and Select Language all.
 2. Continue Learning .


Comments

Popular posts from this blog

64. NISHTHA3.0

77. STD 3 SWA. POTHI SOLUTION